x
Bemærkning

Listen med sammenligninger er fuld. Du kan maks have 4 produkter til sammenligning!

Er du sikker?

Standardbetingelser DK

pdf icon transparent

Standardbetingelser for samhandel med Blue Line A/S (030912), Rho 8, 8382 Hinnerup, Danmark

Standardbetingelser for samhandel med Blue Line A/S (CVR 26990181) vedrørende levering af hardware m.v.


Nærværende betingelser for levering af hardware m.v. gælder indtil de skriftligt måtte blive ændret af Blue Line A/S. Der tages forbehold for trykfejl og lignende.

Betingelserne kommer til anvendelse såfremt der ikke skriftligt er aftalt andet mellem Blue Line og køber. Betingelserne vil således også være gældende ved andre aftaler, f.eks. leje, leasing og serviceaftaler mellem de samme parter også selv om køb ikke har fundet sted.

Blue Lines distributionsnet og leveringsaftaler kan medføre at køber får tilsendt produkter fra en ikke Blue Line ejet adresse/lokation med en følgeseddel fra denne afsender. Selvom følgesedlen skulle indeholde salgs og leveringsbetingelser, der afviger fra nærværende betingelser, skal de nærværende betingelser alligevel gælde i forholdet mellem Blue Line og køber.

Købers egne leverings og indkøbsbetingelser medfører ingen forpligtelser for Blue Line, medmindre Blue Line skriftligt har accepteret dem. Køber erklærer ved sin ordreafgivelse af være erhvervsdrivende.

1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse
1.1 Hvis der fremsendes skriftligt tilbud er dette kun bindende for Blue Line, såfremt det accepteres inden 30 dage fra dateringen på Blue Lines tilbud eller indenfor den korteste acceptfrist, der måtte være angivet.

1.2 Såfremt Blue Lines ordrebekræftelse afviger fra købers ordre ved tillæg, indskrænkning, eller forbehold, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal denne inden 8 dage meddele dette til Blue Line. I modsat fald gælder alene Blue Lines ordrebekræftelse.

2. Forbehold vedrørende varer som ikke er på lager
2.1 Når intet andet er angivet er et tilbud fra Blue Line vedrørende varer, som ikke findes på eget lager, afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende varer, og ethvert tilbud er afgivet med forbehold for ændrede bestemmelser for indeller udførsel af varer. Såfremt disse forbehold aktualiseres, er Blue Line berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud eller annullere en indgået aftale, uden at dette berettiger tilbudsmodtageren til at rejse krav af nogen art.

3. Kataloger, beskrivelser m.v.
3.1 Enhver oplysning - uanset om den hidrører fra Blue Line eller en af dennes forretningsforbindelser angående vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v. er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem i tilbud og/eller ordrebekræftelse.

3.2 For produkter, der ifølge deres art kræver særlig dokumentation med henblik på montage, tilslutning, drift og/ eller vedligeholdelse, er køber forpligtet til at iagtage og følge disse. Blue Line forbeholder sig ret til at foreskrive, at sådan dokumentation behandles fortroligt.

3.3 Specifikke krav fra køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftede af Blue Line.

4. Ejendomsforbehold
4.1 Blue Line forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling af alle fakturaer vedrørende leverancen har fundet sted.

5. Købers annullering af ordren
5.1 Køber har kun ret til annullering af en ordre eller udskyde leveringstiden af en ordre mod forudgående skriftlig aftale med Blue Line.

6. Priser
6.1 De angivne priser er inklusive emballage og told, men eksklusive moms, fragt – og ekspeditionsgebyr og andre eventuelle afgifter.

6.2 Medmindre andet er aftalt betaler køber fragt til leveringsadressen samt ekspeditionsgebyr.

6.3 Blue Line er berettiget til på leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i forhold, som ligger udenfor Blue Lines kontrol og indflydelse.

6.4 Forøges Blue Lines omkostninger som følge af købers forhold, kan Blue Line kræve godtgørelse herfor.

7. Betaling
7.1 Blue Lines standardbetalingsbetingelser er levering netto kontant.

7.2 Såfremt køber underkaster sig en kreditvurdering, og denne har et tilfredsstillende resultat, kan det i stedet aftales, at der sker betaling netto 8 dage fra fakturadatoen.

7.3 Betaler køber ikke rettidigt, tilskrives der renter fra fakturaens dato. Rente tilskrives efter rentelovens bestemmelser. I tillæg hertil kan Blue Line kræve rykkergebyrer, inkassogebyrer og andre udgifter knyttet til inddrivelsen af købesummen. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer over fejl eller mangler, alternativt skal køber deponere købesummen i tilfælde af, at der påberåbes fejl eller mangler. Køber er under alle omstændigheder forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, som ikke er behæftet med fejl eller mangler.

7.4 Aftalte rabatter ydes kun, såfremt betaling indgår rettidigt.

7.5 Køber eller dennes koncernforbundne selskaber er uberettiget til at modregne krav i Blue Lines tilgodehavende. Blue Line har således krav på effektiv betaling.

8. Risikoens overgang
8.1 Risikoen overgår til køber ved varens levering. Levering sker ab Blue Lines lager, medmindre Blue Line selv foretager udbringelse. Sker forsendelse med fremmed fragtfører, sker levering dog ved overgivelse til sådan fragtfører, eller ved overgivelse til speditør, uanset om denne blot formidler transporten eller selv forestår denne.

8.2 Blue Line tilbyder en generel forsikring på forsendelser, som faktureres køber på alle forsendelser. Denne forsikring dækker såfremt varen ødelægges eller forsvinder under transporten. Køber kan skriftligt frasige sig denne forsikring og dermed selv bære alle risici under transporten.

9. Leveringstid og forsinkelse
9.1 Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt ansat og angivet omtrentligt.

9.2 Blue Line er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Blue Line ikke er herre over, jfr. f.eks. afsnit 10 om force majeure.

9.3 Med forbehold af punkt 9.2 er køber i tilfælde af en overskridelse af den angivne, respektivt den specificerede, leveringstermin med mere end 30 dage berettiget til skriftligt at hæve købet, men forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab, uanset årsagen, herunder uagtsomhed.

10. Force Majeure
10.1 Blue Line er berettiget til at annullere ordrer overfor køber eller udskyde disses effektuering og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som Blue Line ikke er herre over, såsom oprør, uroligheder, krig, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra underleverandører, uheld i produktion eller afprøvning, naturkatastrofer eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Blue Line.

11. Returnering
11.1 Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Retursendinger skal være komplette i ubrudt og ubeskadiget original emballage og tilbehør med angivelse af originalfakturaens nummer og dato samt autorisationsnummer for retursendingen (RMAnr.). Blue Line forbeholder sig ret til ved kreditering at foretage et fradrag for returneringsgebyr på 15% af fakturaværdien eller den samlede værdiforringelse såfremt denne er større end 15% af varens oprindelige købspris.

12. Mangler
12.1 Blue Line er i en periode af minimum 1 år fra varens afsendelse berettiget og forpligtet til at udskifte eller reparere dele, der er behæftet med fabrikationsfejl forudsat at:
1. Køber reklamerer rettidigt.
2. Mangelfulde varer returneres af køber til Blue Line.
3. Blue Line efter foretaget undersøgelse finder det godtgjort, at forefundne mangler skyldes fejl i materiale eller udførelse, og ikke begrundes i forkert behandling eller opbevaring, vanrøgt, installation, reparation eller ændringer foretaget af køber, eller er begrundet i hændelige begivenheder.

12.2 Uanset det i punkt 12.1. anførte er Blue Line berettiget til at foretage omlevering eller returnere købesummen, såfremt Blue Line vurderer, at udskiftning eller reparation medfører unødige omkostninger.

12.3 Bortset fra forhold som er omfattet af punkt 12.1, er Blue Line ikke ansvarlig for mangler ved det leverede, uanset årsagen, herunder simpel uagtsomhed. Det bemærkes særskilt, at punkt 12.1. ikke omfatter programmel, og at Blue Line ikke kan gøres ansvarlig for fejl vedrørende leveret programmel.

12.4 Garantireparationer udføres som indleveringsservice hos Blue Line. Indleveringen til Blue Line sker for kundens regning og risiko. Blue Line anbefaler, at indlevering sker i original emballage. Tilbagelevering af det reparerede produkt sker for Blue Lines regning til en adresse i Danmark.

12.5 Garantien dækker den oprindelige hardwarekonfiguration som specificeret i fakturaen. Fejl som måtte opstå som følge af købers eller 3. parts indgreb er ikke omfattet af garantien.

12.6 Garantireparationer omfatter reparation eller udskiftning af defekte komponenter. Reparationen dækker ikke genetablering af software, indlæsning af sikkerhedskopi, o.l.

12.7 Det er købers ansvar at tage og opbevare sikkerhedskopi af såvel data som programmel.

12.8 Fejlsøgning som ikke afslører fejl på de af Blue Line leverede varer, debiteres efter medgået tid.

12.9 Original faktura er gyldigt garantibevis.

12.10 Såfremt Blue Line ikke foretager omlevering eller reparation, og forudsat at Blue Line er forpligtet til at svare erstatning, begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen ved det leverede, og den kan maksimalt andrage den aftalte købesum for den pågældende enhed.

12.11 For så vidt angår produkter, der sælges med brugsvejledning, henvises i øvrigt til særskilte forpligtelser angående udskiftning/reparation.

12.12 Blue Line indestår ikke for, at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop, eller at alle eventuelle programmelfejl vil blive rettet

13. Reklamation
13.1 Produkterne leveres alene med de garantier, som producent eller leverandør tilbyder Blue Line. Køber kan således ikke påberåbe sig nogen garanti overfor Blue Line som køber ikke ville kunne have påberåbt sig overfor producenten eller leverandøren, hvis der havde været leveret direkte fra denne. Såfremt producenten eller leverandøren stiller særlige formkrav i forbindelse med reklamation m.v. skal disse krav iagttages af køber.

13.2 Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklamationer skal fremsættes skriftligt straks efter modtagelsen eller såfremt der er tale om skjulte fejl, straks efter disse blev eller burde have været konstateret.

13.3 Har køberen ikke inden 12 måneder efter genstandens levering til ham meddelt Blue Line, at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke gøre den gældende, medmindre Blue Line har påtaget sig at indestå for genstanden i længere tid.

14. Produktansvar
14.1 Blue Line er kun ansvarlig for skader forvoldt af de leverede produkter, såfremt det dokumenteres, at den opståede skade skyldes fejl eller forsømmelse udvist af Blue Line.

14.2 Blue Line er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller nogen anden form for indirekte tab.

15. Ansvar og erstatning
15.1 Følgende generelle forhold for ansvar og erstatning er gældende for alle paragraffer i nærværende standardbetingelser.

15.2 Blue Line er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte refererer sig til det leverede, dettes brug eller Blue Lines ydelser i øvrigt, ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, forgæves omkostninger, skade på person, ejendom eller andre følgeskader, herunder tab eller forvanskning af data. Blue Line hæfter således aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

15.3 Blue Line skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for skader, der skyldes, at køberen har undladt at opfylde de forpligtelser, der påhviler ham. Blue Line skal ej heller være ansvarlig for nogen indirekte skade eller følgeskade, herunder driftstab, manglende besparelser eller for noget krav rejst af tredjemand mod køber, selvom Blue Line er blevet gjort opmærksom på sådanne skader, driftstab eller krav.

15.4 Såfremt Blue Line er forpligtet til at svare erstatning efter dansk ret, begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen ved det leverede, og den kan maksimalt andrage den aftalte købesum for den pågældende enhed.

15.5 Ovennævnte begrænsning i et erstatningsbeløb skal gælde, uanset hvorledes erstatningskravet begrundes eller formuleres, og gælder således også krav, der begrundes med forsømmelighed eller uagtsomhed.

16. Købers økonomiske forhold
16.1 Såfremt købers økonomiske forhold efter Blue Lines opfattelse ikke er tilfredsstillende, eller såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelser vedrørende tidligere leverancer, er Blue Line berettiget til at annullere ikke effektuerede ordrer, medmindre køber straks, efter skriftligt at være anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer, og forudbetaler endnu ikke effektuerede ordrer.

16.2 Såfremt købers økonomiske forhold kan sidestilles med anticiperet misligholdelse kan Blue Line kræve erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

16.3 Såfremt køber træder i betalingsstandsning, forhandler om akkord eller der afsiges konkursdekret eller lignende over køber er Blue Line berettiget til at ophæve enhver aftale eller suspendere fremtidige leverancer uden at køber kan fremsætte noget krav overfor Blue Line. Har Blue Line uforfaldne tilgodehavender forfalder disse straks til betaling.

17. Delvis ugyldighed
17.1 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende standardbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed og gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

18. Forældelse af krav
18.1 Intet krav, uanset dets art eller begrundelse, som opstår i forbindelse med leverancer baseret på nærværende standardbetingelser, kan rejses af nogen af parterne mere end 12 måneder efter, at årsagen til kravet er opstået, eller - i tilfælde af manglende betaling - mere end 3 måneder efter datoen for den sidste betaling.

19. Ophavsret og ejendomsret
19.1 Blue Line hæfter overfor køber for, at anlægget ikke krænker trediemands patenter eller ophavsret.

19.2 Køber erhverver ingen ophavsret til produkter helt eller delvist udviklet af Blue Line.

19.3 Køber erhverver ingen ejendomsret til eventuelt programmel, kildeprogrammer, dokumentation eller lignende.

20. Tavshedspligt
20.1 Parterne og deres personale skal iagttage ubetinget tavshed overfor uvedkommende med hensyn til oplysninger vedrørende medkontrahenten og andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med de i denne kontrakt omhandlede leverancer, tjenesteydelser, udvikling m.v.

21. Værneting
21.1 Retssager ifølge nærværende standardbetingelser afgøres ved retten i Århus eller Vestre Landsret, såfremt spørgsmålet er omfattet af Vestre Landsrets kompetence.

 

Denne hjemmeside bruger cookies.
Læs mere om vores cookies på siden:
fortrolighedspolitik. Hvis du vælger at klikke videre, accepterer du samtidig cookies fra www.blue-line.dk.
Accepter